ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

วันปิยมหาราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเละผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข…

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

อบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…