สัญลักษณ์โรงเรียน/ปรัชญา

ตราประจำโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพาวิชาชีพ

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน ภะวัง โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวย มารยาทอ่อนน้อม

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน