Monthly Archives: May 2018

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา

2018-05-29T15:39:25+00:00

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ.วันป่าคำพวัน   

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2018-05-29T15:39:25+00:00

กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2018-05-29T15:31:00+00:00

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา พร้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2018-05-29T15:31:00+00:00

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

2018-05-17T21:47:54+00:00

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เมื่อวันที่11 พ.ค.2561 ท่านผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม ผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่นักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2018-05-17T21:47:54+00:00

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-17T21:51:30+00:00

วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 2018-05-17T21:51:30+00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

2018-05-03T18:01:08+00:00

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย 250 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุลมแรงที่พัดเข้ามาในพื้นที่ ตำบลเมืองเดช เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน และอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ยุบลงทั้งหลัง และได้พระราชทานข้าวกล่องให้กับราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วย ในบ่ายตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู และนักเรียน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อสนองพระราชดำริในการให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน 820 คน ที่มา http://news.ch7.com/detail/277682  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี 2018-05-03T18:01:08+00:00