สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

//สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย 250 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุลมแรงที่พัดเข้ามาในพื้นที่ ตำบลเมืองเดช เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน และอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ยุบลงทั้งหลัง และได้พระราชทานข้าวกล่องให้กับราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วย

ในบ่ายตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู และนักเรียน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อสนองพระราชดำริในการให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน 820 คน

ที่มา http://news.ch7.com/detail/277682

 

2018-05-03T18:01:08+00:00