กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

//กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

พร้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

2018-05-29T15:31:00+00:00