Monthly Archives: February 2019

//February

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-02-25T23:27:10+00:00

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี 2019-02-25T23:27:10+00:00

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

2019-02-20T10:17:43+00:00

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าคำพวัน ต.ไร่น้อย จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 2019-02-20T10:17:43+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-04T11:31:02+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์" และรางวัล "บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 1.นางไขนภา สุทธิอาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 2.นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการดีเด่น และครูผู้มีคุณนูปการต่อศิษย์ 3.นางยุพดี  สืบเชื้อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น 4.นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ ครูจิตอาสาดีเด่น 5.นางอภันตรี ผลสมบัตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 6.นายณัฐพล นาคะยศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 7.นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561 2019-02-04T11:31:02+00:00

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

2019-02-04T11:25:46+00:00

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-02-04T11:25:46+00:00