Monthly Archives: February 2019

//February

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-04T11:33:39+00:00

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-02-04T11:33:39+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-04T11:31:02+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์" และรางวัล "บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 1.นางไขนภา สุทธิอาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 2.นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการดีเด่น และครูผู้มีคุณนูปการต่อศิษย์ 3.นางยุพดี  สืบเชื้อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น 4.นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ ครูจิตอาสาดีเด่น 5.นางอภันตรี ผลสมบัตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 6.นายณัฐพล นาคะยศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 7.นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561 2019-02-04T11:31:02+00:00

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

2019-02-04T11:25:46+00:00

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-02-04T11:25:46+00:00