โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

//โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

1.นางไขนภา สุทธิอาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

2.นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการดีเด่น และครูผู้มีคุณนูปการต่อศิษย์

3.นางยุพดี  สืบเชื้อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น

4.นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ ครูจิตอาสาดีเด่น

5.นางอภันตรี ผลสมบัตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

6.นายณัฐพล นาคะยศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

7.นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

2019-02-04T11:31:02+00:00