กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

//กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-02-25T23:27:10+00:00