Monthly Archives: November 2019

//November

กิจกรรมวันปิยมหาราช

2019-11-05T14:25:01+00:00

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2019-11-05T14:25:01+00:00

รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2562

2019-11-05T14:21:51+00:00

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายณัฐพล  นาคะยศ ครูที่ปรึกษาและนายศุภชัย  ทรายทองประธานกลุ่มยุวเกษตรกร เข้ารับรางวัลจากนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและรางวัลชมเชยกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น

รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2562 2019-11-05T14:21:51+00:00