รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2562

//รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายณัฐพล  นาคะยศ ครูที่ปรึกษาและนายศุภชัย  ทรายทองประธานกลุ่มยุวเกษตรกร เข้ารับรางวัลจากนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและรางวัลชมเชยกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562

รางวัลชมเชยครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น

2019-11-05T14:21:51+00:00