เกี่ยวกับโรงเรียน

/เกี่ยวกับโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน 2018-05-05T08:43:17+00:00

วิสัยทัศน์

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นผู้นำ รักประชาธิปไตย สามารถพึ่งตนเองได้

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ
 5. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย

เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

และทักษะพื้นฐานงานอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน

 • ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพ
 • ผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่ออาชีพอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงในรูปแบบที่หลากหลาย
 • มีระบบการบริหารงานและมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถจัดและให้บริการทางการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ..ไหว้สวย  มารยาทอ่อนน้อม………………………………………..

คำอธิบาย….ไหว้สวย คือ การแสดงความเคารพในลักษณะการไหว้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามระดับบุคคลและโอกาส

มารยาทอ่อนน้อม คือ กิริยา วาจา…ที่สุภาพเรียบร้อยที่พึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมกับกาลเทศะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ๑๐  ประเภท

คำอธิบาย โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้ง ๑๐ ประเภทให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็ก ๑๐  ประเภท ได้แก่

 1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
 2. เด็กเร่ร่อน
 3. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
 4. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้า
 5. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
 6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
 7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
 8. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ศักยภาพของโรงเรียน

 1. จุดเด่น/ความเข้มแข็งของโรงเรียน
  • โรงเรียนมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง
  • โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่หลากหลาย
  • โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน
  • ชุมชนของโรงเรียนมีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม
  • หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการให้การศึกษาทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เช่น  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น
  • ภาคเอกชนให้การสนับสนุนในลักษณะของการบริจาค
  • ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนขอความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
 1. จุดด้อย/ข้อจำกัดของโรงเรียน
 • ในแต่ละเรือนนอน มีนักเรียนพักอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก มีสภาพแออัด ทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย
 • ชุมชนบางแห่งบางพื้นที่ ยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของโรงเรียน
 • นักเรียนมาจากชุมชนหลายพื้นที่ มีพื้นฐานทางด้านการเลี้ยงดู และฐานะทางครอบครัวที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน
 • ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากมีพื้นที่อาศัยกระจายทั่วเขตพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกลโรงเรียน ทำให้เกิดความลำบากในการติดต่อ และการเดินทาง
 • นักเรียน ผู้ปกครองส่วนมาก มีฐานะยากจน รายได้ต่ำ ไม่สามารถระดมทุนมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้
 • อัตรากำลังของครูที่สอนระดับประถมศึกษาขาดแคลน ไม่มีวุฒิทางด้านการประถมศึกษาโดยตรง
 • ผลผลิตของนักเรียนขาดแหล่งจัดจำหน่าย ไม่มีตลาดรองรับ
 1. 3. โอกาสปัจจัยเอื้อในการพัฒนาโรงเรียน
 • โรงเรียนมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
 • ผู้ปกครองมีความเชื่อในการให้บริการด้านโภชนาการและด้านคุณภาพ
 • โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
 • โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่หลากหลาย
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรท้องถิ่น
 • โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
 • ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 • ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ เทคโนโลยี  คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
 • ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ใหม่ๆ

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม