ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2019-06-10T17:33:39+00:00

ทำเนียบผู้บริหาร

นายพันคำ ศรีพรม

นาย พันคำ ศรีพรม   ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 089-8499191

e-mail   puncums@hotmail.com

นายธีรพันธ์ กันยะลา

นายธีรพันธ์ กันยะลา

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

โทรศัพท์ 088-1062282

e-mail

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ –

e-mail

นายวสันต์ เกษแก้ว

นายวสันต์ เกษแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

โทรศัพท์ 089-8462975

e-mail

นายสันติ สรรพสาร

นายสันติ สรรพสาร

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ –

e-mail