รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

/รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 2018-05-05T08:43:54+00:00

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

 • นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 • นางไขนภา สุทธิอาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
 • นางสุมนา ศรีชลาสัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นางณัฐฐิญา ขจรกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายกิตติพงษ์ ประสาทศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นางนุจรี ถ้ำกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นางจินตนา ฮอกเกอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายสุเชาว์ ทวีวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
 • พระมหาเสถียร สวณ.ณฐิโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
 • พระอาจารย์อุทัย โชติปณ.โณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
 • นายนิคม พันคำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 • นายณัฐพล ผลพันธ์ ผู้ทรงองค์กรชุมชน กรรมการ
 • นางสาวสุพรรษา มาลา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
 • นายเกียรติขจร พลสมัคร ผู้แทนครู กรรมการ
 • นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ และเลขาฯ