สถานที่ตั้งของโรงเรียน

/สถานที่ตั้งของโรงเรียน
สถานที่ตั้งของโรงเรียน 2018-05-05T08:43:41+00:00

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  32  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  65  หมู่ 2  บ้านนางิ้ว  ตำบลกระโสบ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ  6  รอบ  โดยในวันที่  26  มีนาคม   2542  กองศึกษาพิเศษ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นและใช้ชื่อ  โรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์  32  สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์  กรมสามัญศึกษา (เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 32 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวนเนื้อที่   215  ไร่  อยู่ในพื้นที่บ้านนางิ้ว  ตำบลกระโสบ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี      ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2542โดยเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6  โดยรับเด็กที่กำพร้าบิดา  หรือมารดา  เด็กที่กำพร้าเร่ร่อน  ขาดผู้อุปการะ  หรืออยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์  เพื่อให้เด็กที่จบออกไปในแต่ละระดับ  มีพื้นฐานความรู้ความสามารถทางอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมพึงประสงค์ ไปใช้ในสังคมได้อย่างปกติสุข  พร้อมที่จะกลับไปเป็นผู้นำท้องถิ่นของตนเองได้