ทำเนียบบุคลากร

/ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร 2019-07-07T09:57:14+00:00

บุคลากรกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นายธีรพันธ์ กันยะลา

นายธีรพันธ์ กันยะลา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางกาญจนา นวภาณพงษ์

นางกาญจนา นวภาณพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอภันตรี ผลสมบัตร

นางอภันตรี ผลสมบัตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววนิดา แสนสิงห์

นางสาววนิดา แสนสิงห์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต บุ้งทอง

นายชวลิต บุ้งทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ ชาลี

นางสาวทิพวรรณ ชาลี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิระนันท์ เหลาเคน

นางสาวจิระนันท์ เหลาเคน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี โคกแดง

นางสาวภาวิณี โคกแดง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชดา สังขะวรรณ

นางสาวนิชดา สังขะวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี่

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรตนวรพร ปะโมทะโก

นางสาวรตนวรพร ปะโมทะโก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวเสาวภา โสดา

นางสาวเสาวภา โสดา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกัญญาพัชร ทองอ่อน

นางสาวกัญญาพัชร ทองอ่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ(พขร.)

นายศรานนท์ จันทะลือ

นายศรานนท์ จันทะลือ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายจาตุรันต์ กันยะลา

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/พนักงานขับรถยนต์

บุคลากรกลุ่มกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางไพจิตร ใจธรรม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพดี สืบเชื้อ

นางยุพดี สืบเชื้อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี ปวะบุตร

นางราตรี ปวะบุตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริเพชร ศรีไสล

นางศิริเพชร ศรีไสล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพีชา ผาป้อง

นางสุพีชา ผาป้อง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติขจร พลสมัคร

นายเกียรติขจร พลสมัคร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย ทองทับ

นายชาญชัย ทองทับ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกศนี ละมุล

นางสาวเกศนี ละมุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสุมนต์ คันทรง

นายสุมนต์ คันทรง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายอนุทิตย์ แก้วลอย

นายภูธนิก แก้วลอย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวพัตราพร วงศ์สว่าง

นางสาวพัตราพร วงศ์สว่าง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายกฤตภพ ไชยสัตย์

นายกฤตภพ  ไชยสัตย์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

บุคลากรกลุ่มวิชาการ

นายวสันต์ เกษแก้ว

นายวสันต์ เกษแก้ว

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางนงเยาว์ สุมา

นางนงเยาว์ สุมา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ สายหล้า

นางพรทิพย์ สายหล้า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมัญเชฎฐิกา คำเติม

นางมัญเชฎฐิกา คำเติม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสถาปนา พันยา

นางสถาปนา พันยา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริพร โกยกิจเจริญ

นางสิริพร โกยกิจเจริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัญณี นันทศิริพล

นางสุภัญณี นันทศิริพล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชุน นันทศิริพล

นายชุน นันทศิริพล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิธิพงศ์ ผลสมบัติ

นายนิธิพงศ์ ผลสมบัติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรดา คำศรี

นางสาวจิตรดา คำศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาพร ศรีพรม

นางสาววิภาพร ศรีพรม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาววิราศินี ชายทวีป

นางสาววิราศินี ชายทวีป

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางวรัญญา คงตางาม

นางวรัญญา คงตางาม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายณัฐพล นาคะยศ

นายณัฐพล นาคะยศ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ แสงทอง

นายอดิศักดิ์ แสงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย ทองภาธรรม

นางสาวอรทัย ทองภาธรรม

ตำแหน่ง ครู

นายกันตพล คำลือ

นายกันตพล คำลือ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์

นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณชัย บุญยอ

นายสุวรรณชัย บุญยอ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์

นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางศกลวรรณ ยอดดี

นางศกลวรรณ ยอดดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวภาวนา แก้วดี

นางสาวภาวนา แก้วดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเนตรชล สีหะวงษ์

นายเนตรชล สีหะวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายปฐมพงษ์ ขยายวงค์

นายปฐมพงษ์ ขยายวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายยอด นวลสาร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสันติ สรรพสาร

นายสันติ สรรพสาร

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพัฒนพงษ์ ศรีสังข์

นายพัฒนพงษ์ ศรีสังข์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา เกษแก้ว

นางกฤษณา เกษแก้ว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ

นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม

นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายนัฐวุฒิ วิเชียรรมย์

นายนัฐวุฒิ วิเชียรรมย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจิระเดช  ศรีกาญนวงษ์

นายจิระเดช  ศรีกาญนวงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเอกรินทร์ ธรรมสัตย์

นายเอกรินทร์ ธรรมสัตย์

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/นักการ

นายมีชัย นามกุล

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/นักการ

นางเปรมใจ แสงทอง

นางเปรมใจ แสงทอง

ตำแหน่ง คนครัว

นางพรอารี บุญจำ

นางพรอารี บุญจำ

ตำแหน่ง คนครัว

นางสาวหทัยรัตน์ มุ่งพร

นางสาวหทัยรัตน์ มุ่งพร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายทวี บุญจำ

นายทวี บุญจำ

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นางวาสนา ไสยรัตน์

นางวาสนา ไสยรัตน์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (คนครัว)

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

นายสมพร อาภรณ์ศรี

นายสมพร อาภรณ์ศรี

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (คนครัว)

นายอุทัย หมายสุข

นายอุทัย หมายสุข

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวสาวิตรี วันหนา

นางสาวสาวิตรี วันหนา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ/แม่บ้าน

นางสาวนริศรา สิมศิลป์

นางสาวนริศรา สิมศิลป์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ/แม่บ้าน

นายปริวัตร์ มุ่งพร

นายปริวัตร์ มุ่งพร

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ/แม่บ้าน

นางสาวอภิวันท์ ผาลิพัฒน์

นางสาวอภิวันท์ ผาลิพัฒน์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ/แม่บ้าน

นางสาวนิตยา บุญสนิท

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ/แม่บ้าน