ทำเนียบบุคลากร

/ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร 2018-05-15T12:10:42+00:00

บุคลากรกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นายธีรพันธ์ กันยะลา

นายธีรพันธ์ กันยะลา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางกาญจนา นวภาณพงษ์

นางกาญจนา นวภาณพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางอภันตรี ผลสมบัตร

นางอภันตรี ผลสมบัตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาววนิดา แสนสิงห์

นางสาววนิดา แสนสิงห์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวทิพวรรณ ชาลี

นางสาวทิพวรรณ ชาลี

ตำแหน่ง ครู

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวจิระนันท์ เหลาเคน

นางสาวจิระนันท์ เหลาเคน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวกชกร  โคกแดง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวเสาวภา โสดา

นางสาวเสาวภา โสดา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวรตนวรพร ปะโมทะโก

นางสาวรตนวรพร ปะโมทะโก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี่

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี่

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ / พนักงานขับรถ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นายธวัชชัย โคตรมณี

นายธวัชชัย โคตรมณี

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/พนักงานขับรถ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

นายวรชัย บุญราช

นายวรชัย บุญราช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่ม กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ

บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวสันต์ เกษแก้ว

นายวสันต์ เกษแก้ว

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายชุน นันทศิริพล

นายชุน นันทศิริพล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายนิธิพงศ์ ผลสมบัติ

นายนิธิพงศ์ ผลสมบัติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางนงเยาว์ สุมา

นางนงเยาว์ สุมา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางพรทิพย์ สายหล้า

นางพรทิพย์ สายหล้า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางมัญเชฎฐิกา คำเติม

นางมัญเชฎฐิกา คำเติม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสุภัญณี นันทศิริพล

นางสุภัญณี นันทศิริพล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสถาปนา พันยา

นางสถาปนา พันยา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสาวจิตรดา  คำศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสาววิราศินี ชายทวีป

นางสาววิราศินี ชายทวีป

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายอดิศักดิ์ แสงทอง

นายอดิศักดิ์ แสงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายณัฐพล นาคะยศ

นายณัฐพล นาคะยศ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางวรัญญา คงตางาม

นางวรัญญา คงตางาม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสาววิภาพร ศรีพรม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายกันตพล คำลือ

นายกันตพล คำลือ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสาวภาวนา แก้วดี

นางสาวภาวนา แก้วดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นางศกลวรรณ ยอดดี

นางศกลวรรณ ยอดดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายเนตรชล สีหะวงษ์

นายเนตรชล สีหะวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์

นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายไมตรี  บงนอก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

นายปฐมพงศ์  ขยายวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสัญญา แสนทวีสุข

นายสัญญา แสนทวีสุข

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางยุพดี สืบเชื้อ

นางยุพดี สืบเชื้อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางศิริเพชร ศรีไสล

นางศิริเพชร ศรีไสล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายชวลิต บุ้งทอง

นายชวลิต บุ้งทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางสุพีชา ผาป้อง

นางสุพีชา ผาป้อง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายเกียรติขจร พลสมัคร

นายเกียรติขจร พลสมัคร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางราตรี ปวะบุตร

นางราตรี ปวะบุตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางไพจิตร ใจธรรม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายชาญชัย ทองทับ

นายชาญชัย ทองทับ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางณัฐิดา ศรีพรม

นางณัฐิดา ศรีพรม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายสุมนต์ คันทรง

นายสุมนต์ คันทรง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายอนุทิตย์ แก้วลอย

นายอนุทิตย์ แก้วลอย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นายกฤตภพ  ไชยสัตย์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

นางสาวพัฒตราพร  วงศ์สว่าง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสันติ สรรพสาร

นายสันติ สรรพสาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางกฤษณา เกษแก้ว

นางกฤษณา เกษแก้ว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ

นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายพัฒนพงษ์ ศรีสังข์

นายพัฒนพงษ์ ศรีสังข์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางยุพาพิน นากรณ์

นางยุพาพิน นากรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสิริพร โกยกิจเจริญ

นางสิริพร โกยกิจเจริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายจิระเดช  ศรีกาญนวงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม

นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางเปรมใจ แสงทอง

นางเปรมใจ แสงทอง

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/ แม่ครัว

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ มุ่งพร

นางสาวหทัยรัตน์ มุ่งพร

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/ แม่บ้าน

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางพรอารี บุญจำ

นางพรอารี บุญจำ

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/ แม่ครัว

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายทวี บุญจำ

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/ ยามรักษาการณ์

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายเลย์ พันโท

นายเลย์ พันโท

ตำแหน่ง ลูกจ้าง/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายเกรียงไกร ศิริบูรณ์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ /นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายดาวรุ่ง ฝางแก้ว

นายดาวรุ่ง ฝางแก้ว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ /นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางวาสนา ไสยรัตน์

นางวาสนา ไสยรัตน์

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ แม่ครัว

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางคำไผ่ อาภรศรี

นางคำไผ่ อาภรศรี

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ แม่ครัว

กลุ่ม บริหารงานทั่วไป

นายกำจร ศรีชะนะ

นายกำจร ศรีชะนะ

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ ยามรักษาการณ์

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายอุทัย หมายสุข

นายอุทัย หมายสุข

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายสุพจน์ โคตรคำ

นายสุพจน์ โคตรคำ

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ แม่บ้าน

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายสมพร อาภรณ์ศรี

นายสมพร อาภรณ์ศรี

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวสาวินี  วันหนา

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ แม่บ้าน

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นางสาวสิริอร แสงทอง

นางสาวสิริอร แสงทอง

ตำแหน่ง บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายเอกรินทร์  ธรรมสัตย์

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป

นายมีชัย  นามกุล

ตำแหน่ง เลี้ยงเด็กพิการ/ นักการ

กลุ่ม บริหารทั่วไป