ข้อมูลโรงเรียน

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   รวม  27  ห้องเรียน
  แผนการจัดชั้นเรียน
     ประถมศึกษา               1 / 1  / 1 / 1 / 1 / 1                      รวม    6  ห้องเรียน
     มัธยมศึกษาตอนต้น        4 / 4 / 4                                     รวม   12  ห้องเรียน     
     มัธยมศึกษาตอนปลาย     3 / 3 / 3                                     รวม    9   ห้องเรียน
     เนื้อที่  215  ไร่