ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  32  จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  26  มีนาคม 2542 ณ  ที่สาธารณประโยชน์ บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     เนื้อที่  215  ไร่    เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนสหศึกษาแบบประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งคือ 

  1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจ  และสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5  ธันวาคม  2542 

         ปี  พ.ศ. 2537  นายทองดี เฉลิมเดชชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล         และนายสมทบ  ถีระพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ได้ประสานขอความเห็นชอบ  ในการขอใช้ที่ดิน  จากสภาตำบลกระโสบ  และดำเนินการประสานงานในการจัดตั้งโรงเรียน  ไปยังกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา(เดิม) และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

           ปี พ.ศ. 2538 นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวินัย พัฒนรัฐ  ผู้เชี่ยวชาญกรมสามัญศึกษา (เดิม) และคณะได้ออกมาตรวจพื้นที่ ในการก่อสร้าง และลงความเห็นว่าสถานที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรียน

          ปี พ.ศ. 2540 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรมสามัญศึกษา (เดิม)  ได้เสนอแผนการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และนายสง่าโมฬีชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน

                   – นายสุรัฐ ศิลปอนันต์  ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการ  ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 แห่ง  คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 จังหวัดเชียงใหม่  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  32  จังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงสามารถประกาศจัดตั้งได้เพียง  2  โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่

          – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  และได้ดำเนินการก่อสร้าง  สิ่งก่อสร้าง  จำนวน  4  รายการ  ดังนี้

  1. อาคารหอนอนจำนวน           1        หลัง
  2. เรือนพยาบาลจำนวน           1        หลัง
  3. โรงประกอบอาหารแบบราชประชานุเคราะห์จำนวน           1        หลัง
  4. ถังน้ำขนาดบรรจุ 37 ลูกบาศก์เมตร               จำนวน           1        ชุด

          – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  (นายศิวะ   แสงมณี)  ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง  นายบรรหาร  ศิลปอาชา , อธิบดีกรมสามัญศึกษา  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

          – ปี พ.ศ. 2542  นายศิวะ  แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีคำสั่งที่  17/2542     ลงวันที่  28  มกราคม  2542

          – วันที่  26  มีนาคม  2542  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนและในวันเดียวกันนายขวัญแก้ว   วัชโรทัย  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ   พลเอกเรวัตร  บุญทับ รองผู้บัญชาการทหารบก  นายกว้าง  รอบคอบ  อธิบดีกรมสามัญศึกษา (เดิม)  นายศิวะ แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์  ในการก่อสร้างโรงเรียน

– วันที่  27  เมษายน  2542  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งนายเปี้ยง  นาคจิรังกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี    ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน   และได้จัดสถานที่ภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกุลฯ  เป็นสำนักงานชั่วคราวของโรงเรียน

          – วันที่  26  พฤษภาคม  2542  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้ นายสมทบ ถีระพันธ์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  32 

          – วันที่ 11 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เอนกแสน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 – วันที่ 11 มกราคม 2552  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แต่งตั้งนายพันคำ  ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชัยนาท  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

          –  ปัจจุบันนายสัญญา แสนทวีสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  จังหวัดอุบลราชธานี  วิทยฐานะชำนาญ