ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

วันปิยมหาราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเละผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข…

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

อบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จิตอาสาพระราชทาน

วันที่ (17 ม.ค 2564) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี…

กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด “กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด”…

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีท่านผุ้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข…

กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักในตะกร้า…

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม 4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ…

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564…

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

วันนี้ ( 17 มี.ค.64) ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเช้า)

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญผู้บำเพ็ญประโยชน์ เเละลูกเสือสำรอง…

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ครู…

คณะศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร…