ปีการศึกษา 2564

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ…

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข…

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน…

การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกวดระเบียบแถวการประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้เเต่ละเรือนนอนเข้าร่วมการประกวด…

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร…

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 ก.พ.65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19…

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี…

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2564

วันที่ 7-8 กมุภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๕ กุมภาพัธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร…

การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แม่บ้านมหาดไทย ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู…

มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานการมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิรองศาสตรจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง เพื่อการศึกษา…

รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE เเละได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน…

กิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic โดยเชฟ ทิเบต ทองเสทือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic…

ร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย…

เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธีรพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน…

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เเละนักเรียนเเกนนำ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่…

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่(7 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบว่าระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564โดยมีนายสัญญา…

ผู้ตรวจราชการได้มามอบนโยบายเเละร่วมกิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ…

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี…

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต…

อบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชุมผู้บริหรสถานศึกษาและให้เกียรติบรรยายพิเศษารสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาพลังใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผุ้อำนวยการโรงเรียน…

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA…

กิจกรรมเกี่ยวข้าวเเปลงสาธิตข้าวหอมมะลิยโสธร

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิยโสธรโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยภาคอิสาน เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ…

ทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดป่าดงปอ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญ เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี…

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี เข้าต้อนรับคุณหญิงกัลย้า โสภณพณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย…

พิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าเมืองคนแรก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และครู…

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูทิพยดา ศิลากุล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์…

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) และว่าที่ร้อยตรี…

การประชุมคณะกรรมการเพื่อขอเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้มาตรการ Sandbox safety zone in school

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอการเปิดภาคเรียนที่…

การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิซาทหาร ขั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู…

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA เพื่อเป็นการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เตรียมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง…

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เเละพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

กิจกรรมโครงการน้ำหมักชีวภาพ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนเเละครู มีความรู้…

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อนามัยที่…

การมอบชุดสุขภาวะ จากศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกราบขอบพระคุณนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10…

มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหแก่นักเรียน…

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตรวจเยี่ยมโรงเรียน sandbox

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมบูรณาการ มาตรการ Sandbox Safety Zone in School :…

อบรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่…

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสและแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสและแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนโดยท่านธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ…

รับทุนการศึกษาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านรองผู้อำนวยการ ครู…

วันภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564…

โครงการพัฒนาระบบดูแล เฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยมีท่านผู้อำนวยการ…

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)…

การประเมินคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา…

โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัดโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้คณะผู้บริหารเเละครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี…

รองคณบดี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะและรศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงษ์พิเชษฐ มอบทุน10,000 บาทและพัดลม 3 เครื่อง แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร…