Month: November 2021

ผู้ตรวจราชการได้มามอบนโยบายเเละร่วมกิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียน ได้ให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่เมตตา ได้มามอบนโยบายเเละเป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพื่อเตรียมพร้อมในฤดูทำนาแปลงนาสาธิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคาร ภปร. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบล

อบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 , 5/2 และ 5/3 จากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชุมผู้บริหรสถานศึกษาและให้เกียรติบรรยายพิเศษารสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาพลังใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 ราย ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โดยมีนายสัญญาแสนทวีสุข ผู้อำนวยการฯ และนายณัฐพล นาคะยศ นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรัก รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ หอประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผุ้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูเเละบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุลากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA เพื่อเป็นการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เตรียมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กับคณะผู้บริหาร เเลครู วิทยากรหลักโดย รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

กิจกรรมเกี่ยวข้าวเเปลงสาธิตข้าวหอมมะลิยโสธร

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิยโสธรโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยภาคอิสาน เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

ทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดป่าดงปอ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญ เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดป่าดงปอ สาขา 168 ของวัดหนองป่าพง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าต้อนรับคุณหญิงกัลย้า โสภณพณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬาภรณราชวิทยาลัย
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมและ ให้กำลังแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
และภาคีเครือข่ายทั้งสองโรงเรียน ที่มีส่วนสำคัญทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา