Month: January 2022

มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานการมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิรองศาสตรจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง เพื่อการศึกษา โดยมีประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระครูโกศลสิกขกิจ ( หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เเละคณะที่เข้ามาร่วมงาน พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง คณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ครู บุคลากร เเละนักเรียนที่รับมอบทุน

รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE เเละได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารกลุ่มงานต่างๆ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อประขุวางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานต่าง ๆ การแนะนำบุคลากรใหม่ การมอบขวัญและกำลังใจกับบุคลากรที่เกิดในเดือน และติดตามผลการดำเนินต่าง ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมไปถึงการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

การบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดงานการบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู้ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้อาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสประจำการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

การตวจ ATK และวิธีการตรวจด้วยตนเอง

วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATKและวิธีการตรวจด้วยตนเอง ได้รับเกียรติจาก ดร.เพชรบูรณ์ พูลผล นำคณะนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ณ โดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี และมีผลการตรวจ เป็นลบ 100%

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์” 2021 ได้รับเกียรติจาก ท่านธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันขบวนพาเหรด คัตเอาท์ กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ การแสดงกลางแจ้ง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี