Day: January 14, 2022

การบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดงานการบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู้ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้อาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสประจำการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี