Month: February 2022

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ใต้อาคาร ภปร.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติปัตร แก่คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้ผ่านการอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้โรงเยนสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่ของพืชพรรณ์ไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกวดระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้เเต่ละเรือนนอนเข้าร่วมการประกวด ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุ สามเณร จากวัดคำพวัน จำนวน 8 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของ “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกันเกราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 -12.00 น.

พิธีมอบของขวัญพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบของขวัญพระราชทาน โดยมีนายสัญญาแสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายณัฐพล นาคะยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 ก.พ.65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนและ ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม