Day: February 6, 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๕ กุมภาพัธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ร่วมให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในการมาดูงานของโรงเรียนเกี่ยวกับจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แม่บ้านมหาดไทย ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมให้การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แม่บ้านมหาดไทย ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกันเกราโรงเรียนราชประนเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี