Day: February 13, 2022

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 ก.พ.65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนและ ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม