Day: February 18, 2022

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกันเกราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 -12.00 น.