Day: February 20, 2022

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ใต้อาคาร ภปร.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติปัตร แก่คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้ผ่านการอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้โรงเยนสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่ของพืชพรรณ์ไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกวดระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้เเต่ละเรือนนอนเข้าร่วมการประกวด ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุ สามเณร จากวัดคำพวัน จำนวน 8 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของ “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน