Month: May 2022

โครงการพี่ทหารสานฝัน” แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 พฤศภาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ปีงบประมาณ 2565 ได้รับมอบทุน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 โดยเข้าเรียนเวลาใดก็ได้

“คนไทยรักแผ่นดิน” โครงการสร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “คนไทยรักแผ่นดิน” สร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมกับ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุบลราชธานี ​ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ศึกษาดูงานที่อุทยานเเห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง จังหวัดศรีะเกษ

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่นำเด็กหญิงพรมณี ชาภัคดี เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งตามนโยบาย “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนร่วมกับสพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก ทั้งเด็กพิการและเด็กปกติ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจำกัดจำนวนนักเรียน 1 คนต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน เพื่อให้การมอบตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบ

วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 12 -13  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรม วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี