Day: May 16, 2022

วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 12 -13  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรม วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี