Day: May 21, 2022

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่นำเด็กหญิงพรมณี ชาภัคดี เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งตามนโยบาย “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนร่วมกับสพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก ทั้งเด็กพิการและเด็กปกติ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ