Month: June 2022

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วนที่ 22 มิถุนายน 2565 รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพบนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนิสิตทุน ในด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน

ได้จัดกิจกรรม Every Woman Should Know เรื่องผู้หญิงทุกคนควรรู้ ในประเด็นเรื่องความรุนแรง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม Every Woman Should Know เรื่องผู้หญิงทุกคนควรรู้ ในประเด็นเรื่องความรุนแรง ให้กับนักเรียนหญิงชั้นม. 4,5 และ 6 ร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กับ สนับสนุนโครงการโดยสถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารครูทุกคน

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ

ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นายชัยนาจ ดวงอินทร์ วิชาเอกคอมพิวเอตร์ นางสาวณัฐสุดา เกิดสุวรรณ วิชาเอกชีววิทยา นางสาวณัฐสุดา หยาดทอง วิชาเอกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32
ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อพปร.) เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนอนาคตของประเทศต่อไป และยังเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อีก ณ ณ ห้องกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น และยังมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และห้อง Study Room ประจำหอพักนักเรียน

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพิมพ์พิชชา หวายสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมการจัดอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติปลูกฝังสำนึกรัก ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงส่งเสริมผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาสร้างเครือข่ายเยาวชน ปกป้องสถาบันหลักของชาติและทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการพิมพ์พิชชา หวายัสนเทียะ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง