Day: June 10, 2022

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพิมพ์พิชชา หวายสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์