Day: June 14, 2022

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น และยังมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และห้อง Study Room ประจำหอพักนักเรียน