Day: June 17, 2022

ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารครูทุกคน

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ

ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นายชัยนาจ ดวงอินทร์ วิชาเอกคอมพิวเอตร์ นางสาวณัฐสุดา เกิดสุวรรณ วิชาเอกชีววิทยา นางสาวณัฐสุดา หยาดทอง วิชาเอกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32
ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อพปร.) เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนอนาคตของประเทศต่อไป และยังเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อีก ณ ณ ห้องกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี