Day: June 20, 2022

ได้จัดกิจกรรม Every Woman Should Know เรื่องผู้หญิงทุกคนควรรู้ ในประเด็นเรื่องความรุนแรง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม Every Woman Should Know เรื่องผู้หญิงทุกคนควรรู้ ในประเด็นเรื่องความรุนแรง ให้กับนักเรียนหญิงชั้นม. 4,5 และ 6 ร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กับ สนับสนุนโครงการโดยสถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย