Month: July 2022

กิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โดยมี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ต้องการให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของข้าว แสดงให้เห็นว่าข้าวเป็นสิ่งที่คู่กันกับวิถีของคนไทยมาอย่างช้านาน จึงสอนการปลูกข้าวที่แปลงนาสาธิตแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกข้าวดำนาร่วมกับคุณครูและชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านอีกด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรเเละนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (21 กรกฎาคม 65) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอมรพงศ์ ซาเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทย กิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร , และในโอกาสนี้นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  คณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ในการดำเนินโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 60 คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม D.Cell โกงไม่เป็น เพราะไม่เห็นแก่ตัว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม D.Cell โกงไม่เป็น เพราะไม่เห็นแก่ตัว กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”