Day: July 2, 2022

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”