Day: July 10, 2022

กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทย กิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร , และในโอกาสนี้นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  คณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม