Day: July 20, 2022

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอมรพงศ์ ซาเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น