Day: July 21, 2022

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (21 กรกฎาคม 65) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี