Day: July 31, 2022

กิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โดยมี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ต้องการให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของข้าว แสดงให้เห็นว่าข้าวเป็นสิ่งที่คู่กันกับวิถีของคนไทยมาอย่างช้านาน จึงสอนการปลูกข้าวที่แปลงนาสาธิตแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกข้าวดำนาร่วมกับคุณครูและชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านอีกด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรเเละนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้