Day: August 4, 2022

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสัญญา เสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้ง การแสดงละคร การประกวดแช่งขันระบายสีการคัดลายมือ เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดกาษาไทยอย่างถูกต้อง