Day: September 11, 2022

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ (Art for youth and community)

วันที่ 3 – 5 กันยายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Digital Education: TDeD) การลงพื้นที่สำรวจ ตามโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน (Art for youth and community) จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มอบเกียรติบัตร การเเข่งขันกีฬาเปตองเเละการเเข่งขันวาดภาพ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเเข่งขันกีฬาเปตอง ในการเเข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เเละนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเเข่งขันวาดภาพศิลปเเละดนตรีเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี