Day: September 17, 2022

ร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

วันที่ 15 ก.ย.65 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายนักจัดรายการ สื่อมวลชน และหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธี

การประชุมประจำเดือนกันยายน ครงั้ที่ 6/2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 6/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้มีนักเรียนลูกเสือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน