Month: October 2022

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ต.ค. 2565 – เมื่อเวลา 08.15 น. ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหัวดอุบลราชธานีโดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

7 ตุลาคม 2565 นายสัญญา แสนทีวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 รุ่นที่3 และ 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (2566 – 2570)

วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน ด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู และต่อด้วยการประชุมเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านห้องสมุด

วันที่ 27 กันยายน 2565 งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหาในเเต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ยัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจพวัน ทพให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข

รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละตัวเเทนนักเรียน ได้รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทยต่อไป