Month: November 2022

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสัญญา เเสทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการถวายราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

การออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความควบคุมดูแลของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหแก่นักเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ท่านประธานยังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนักเรียนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ กระเป้านักเรียน สมุดหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ้งหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงการตอบปัญหา การประกวดกระทง การจำลองการลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนางนพมาศและเทพธิดาจำแลงซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 7/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี