Day: November 24, 2022

การออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความควบคุมดูแลของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหแก่นักเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ท่านประธานยังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนักเรียนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ กระเป้านักเรียน สมุดหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ้งหวัดอุบลราชธานี