Month: February 2023

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยกองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3 ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6 ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเช้ามีพิธีถวายราชสดุดี/พิธีเปิดประชุมกอง รับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการ โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้กำกับชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นแยกเข้ากิจกรรมตามกองของแต่ละดับชั้น

โครงการเยี่ยมยามถามข่าว การเสาวนา “มิติใหม่แห่งการศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการ สวท.อุบลฯเยี่ยมยามถามข่าว ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ กลุ่มรวมใจไทอุบล และ เครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ จัดโครงการเพื่อเยี่ยมเยือนและเป็นเวทีในการนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนให้สังคมได้รับรู้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำวงสัมพันธ์ เครือข่ายตุ้มโฮม ตุ้มฮัก และการเสาวนา “มิติใหม่แห่งการศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ” การแสดงนิทัศการหน่วยงานและเครือข่าย โดยได้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี คลื่นความถี่ ระบบ FM 98.5” เมกะเฮริท์ ระบบ AM 1341 กิโลเฮริท์ และ FB Live สวท. อุบลราชธานี เพื่อให้ชุมชนอื่นๆและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้รับฟังไปพร้อมกัน

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 26 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ก่อนทำพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกกรมต่างๆ และส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสนุกสนาน และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม