Day: May 15, 2023

การรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 เเละชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 เเละชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2566 เเละได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ ชี้เเจงข้อปฏิบัติต่างๆในการอยู่โรงเรียนประจำ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเเสดงผลงานตามโครงการ ART FOR YOUTH

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยครู เเละนักเรียน เดินทางไปเเสดงผลงานตามโครงการ ART FOR YOUTH โดยมีท่านพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธิเปืดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ทัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร