Month: August 2023

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุลคลากร เเละนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ คุณครูฉลาด เพชรถาวร สาขาวิชาคหกรรม คุณครูลักษิกา เเสงดา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูปิยวัฒน์ ล้วนศรี สาขาภาษาอังกฤษ คุณครูรณกฤต น้อยวิมล สาขาศิลปะศึกษา เเละคุณครูปริชญ์ คำปัน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 สิงหาคม 25666 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่แปลงสาธิต ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

การเข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการประเมิน ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับโลก (WHO) ฉบับใหม่ และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบว่าระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพยงกัน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ